Mario Perez
Mario
 Pérez
, MBA, MSc

Persönliches Profil

IT Manager, Eaton, Business Angel